top of page

Onze vzw heeft tot doel het ontwikkelen en ondersteunen van projecten die bijdragen tot het welzijn en de geestelijke gezondheid van ouders en kinderen
en iedereen die met hen werkt. 

Ideologie

Bij OU-KI vzw zijn we ervan overtuigd dat “…een kind psychisch groot wordt en emotioneel groeit dankzij de relatie met de ouders of een volwassen ouder-figuur” .

Onze ervaring als psycholoog leert ons dat kinderen (van baby’s tot jongeren) betere kansen krijgen om psychisch te groeien door een specifieke manier van kijken naar hun ontwikkeling en de band met hun ouders.

 

Onze specifieke manier van kijken naar kinderen en hun ouders, ontlenen we aan de inzichten van de Franse kinderarts en analytica, Françoise Dolto (1908-1988).

dolto.jpg
Wanneer het om opvoedingsondersteuning gaat, zijn we er van overtuigd :
  • dat ieder kind beschouwd dient te worden als een volwaardig persoon met eigen emoties en een eigen innerlijke belevingswereld,

  • dat iedere ouder beluisterd dient te worden in zijn ouderlijke intuïtie en ondersteund in zijn ouderlijke capaciteiten,

  • dat het unieke karakter van elke ouder-kindrelatie dient gerespecteerd te worden.

ONZE WAARDEN

Zelfontplooiing

Wij dragen (zelf)ontplooiing hoog in het vaandel. Door onze manier van werken maximaliseren we de groeimogelijkheden bij zowel kinderen als hun ouders zodat ze zich zelfstandig verder kunnen ontplooien. Ook het permanent vormen van professionelen zien we als een bron van zelfontplooiing, die ze kunnen uitdragen. 

Waarden2_1.png
Waarden2_2.png
Respect

Voor ons bestaat respect erin een kind, hoe klein ook, te erkennen als volwaardig mens. Uiteraard zien we kinderen niet als mini volwassenen, wel als mensen met een eigen rijke innerlijke gevoelswereld, een eigen verlangen, hoe klein ze ook zijn, waar rekening mee gehouden moet worden. Elke persoon en organisatie waarmee we samenwerken wordt gerespecteerd in zijn eigenheid en zijn verlangen om te groeien

Vertrouwen

Het einddoel van OU-KI vzw is streven naar een voldoende veilige hechting tussen kind en ouder(figuur). Dit is voldoende nabijheid en grenzen, respect en vertrouwen. Dit gaat over vertrouwen tussen ouders en kinderen, ook over vertrouwen in de medewerkers die door OU-KI vzw zijn gevormd. We gaan omzichtig om met vertrouwelijke informatie, we besteden veel aandacht aan de manier waarop kinderen en hun ouders worden onthaald, we erkennen professionelen in hun job en in hun eigenheid. Het is een samen ontplooien en verder vertrouwen krijgen in hun eigen kracht in het dagdagelijks werk met ouders en kinderen. 

Waarden2_3.png
Waarden2_4.png
Warmte

Om het met de woorden van Françoise Dolto te zeggen...” zij die in de maatschappij voor de kinderen zorgen, zijn de meest waardevolle mensen in de maatschappij...”. Vandaar dat we iedereen met wie we samenwerken, een warm hart toedragen. Hartelijkheid staat centraal in het werken met en voor kinderen..

Samenwerking

OU-KI vzw werkt niet in het luchtledige. We hechten het grootste belang aan opleiding enerzijds en supervisie anderzijds. Van partners met wie we samenwerken (Villa Ou-ki, ontmoetingsplaatsen) wordt hetzelfde verwacht: ook zij worden gevormd en zijn verplicht om op regelmatige basis met een van onze medewerkers te reflecteren over het werk dat ze verrichten. Deze samenkomsten noemen we supervisie. 

Waarden2_5.png

Missie

Bij OU-KI vzw staat het kind centraal, maar de focus ligt op de ouder-kind relatie. Onze aanpak is uniek door dat we ons richten op de drie onderdelen die in een ouder-kind relatie vervat zitten. Het kind, de ouder en de unieke band die ze met mekaar hebben.

Ieder kind krijgt zijn plaats als volwaardig persoon, met respect voor zijn innerlijke beleving. Gesprekken worden in aanwezigheid van het kind gehouden. We hechten veel belang aan het spreken mét het kind en niet enkel over het kind.

Iedere ouder wordt beluisterd vanuit zijn ouderlijke intuïtie en ondersteund in zijn ouderlijke capaciteiten. Hierdoor worden ouders gesterkt in hun ouderschap, en ondersteund in hun inlevingsvermogen naar het kind en van daaruit te denken.

Het kind ‘groeit’ omdat het zich gehoord en gerespecteerd voelt en kan van hieruit verdere ontwikkelingsstappen zetten. Het wordt psychisch sterk omdat het erkend wordt als volwaardig persoon.

De ouders groeien en worden sterker in hun ouderschap, en “opvoeden” wordt een boeiend proces. De relatie tussen ouder en kind wordt een draagvlak voor het leven.

pexels-brett-sayles-1445704.jpg

Meer info? Een vraag? 
Aarzel niet om ons te contacteren

bottom of page