Visie

Ideologie

Bij OU-KI zijn we ervan overtuigd dat “…een kind psychisch groot wordt en emotioneel groeit dankzij de relatie met de ouders of een volwassen ouder-figuur” .
Onze ervaring als psycholoog leert ons dat kinderen (van baby’s tot jongeren) betere kansen krijgen om psychisch te groeien door een specifieke manier van kijken naar hun ontwikkeling en de band met hun ouders.
Wanneer het om opvoedingsondersteuning gaat, zijn we er dan ook van overtuigd :
.. dat ieder kind beschouwd dient te worden als een volwaardig persoon met eigen emoties en een eigen innerlijke belevingswereld,
.. dat iedere ouder beluisterd dient te worden in zijn ouderlijke intuïtie en ondersteund in zijn ouderlijke capaciteiten,
.. dat het unieke karakter van elke ouder-kindrelatie dient gerespecteerd te worden.
Onze specifieke manier van kijken naar kinderen en hun ouders, ontlenen we aan de inzichten van de Franse kinderarts en analytica, Françoise Dolto (1908-1988).

images
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visie

Wanneer het om opvoedingsondersteuning gaat, zien we maatschappelijk een trend die hoofdzakelijk gericht is op het ‘praktisch’ en ‘gedragsgericht’ ondersteunen van ouders en kinderen.
We stellen vast dat er maatschappelijk weinig ruimte is voor de innerlijke belevingswereld van jonge kinderen. Dat er zowel in de thuisomgeving, in de “traditionele” kinderopvang en binnen het kleuteronderwijs, weinig aandacht besteed wordt aan de emotionele beleving van baby’s en jonge kinderen.
We stellen vast dat prille ouders, steeds minder kunnen terugvallen op familiale netwerken. Dat ouders ontmoedigd worden om te ‘luisteren’ naar hun kinderen en overdonderd worden met ‘tips en trics’ als het om opvoeden gaat.
We stellen aldus een dubbele miskenning vast daar waar iedere ouder en ieder kind verbonden zijn met elkaar in een ‘uniek’ levensverhaal.
Met andere woorden: bij de zoektocht in het ouderschap of moeilijkheden in de opvoeding wordt al te vaak ‘overgenomen’ ipv werkelijk ‘ondersteund’, met andere woorden, er wordt te vaak van buiten af adviezen gegeven, ipv samen met de ouders te zoeken naar inzicht en betekenis, zich proberen in te leven in de ouder en van daaruit een nieuwe invalshoek te vinden.

Unieke kracht

Bij OU-Ki staat het kind centraal, maar de focus ligt op de ouder-kind relatie.
Onze aanpak is uniek door dat we ons richten op de drie onderdelen die in een ouder-kind relatie vervat zitten. Het kind, de ouder en de unieke band die ze met mekaar hebben.
Ieder kind krijgt zijn plaats als volwaardig persoon, met respect voor zijn innerlijke beleving. Gesprekken worden in aanwezigheid van het kind gehouden. We hechten veel belang aan het spreken mét het kind en niet enkel over het kind.
Iedere ouder wordt beluisterd vanuit zijn ouderlijke intuïtie en ondersteund in zijn ouderlijke capaciteiten. Hierdoor worden ouders gesterkt in hun ouderschap, en ondersteund in hun inlevingsvermogen naar het kind en van daaruit te denken.
Het kind ‘groeit’ omdat het zich gehoord en gerespecteerd voelt en kan van hieruit verdere ontwikkelingsstappen zetten. Het wordt psychisch sterk omdat het erkend wordt als volwaardig persoon.
De ouders groeien en worden sterker in hun ouderschap, en “opvoeden” wordt een boeiend proces.
De relatie tussen ouder en kind wordt een draagvlak voor het leven.
nbsp;
nbsp;

Kernwaarden

WARMTE: Om het met de woorden van Françoise Dolto te zeggen…” zij die in de maatschappij voor de kinderen zorgen, zijn de meest waardevolle mensen in de maatschappij…”
Vandaar dat we iedereen met wie we samenwerken, een warm hart toedragen. Hartelijkheid staat centraal in het werken met en voor kinderen..
(ZELF)ONTPLOOIING: Wij dragen (zelf)ontplooiing hoog in het vaandel. Door onze manier van werken maximaliseren we de groeimogelijkheden bij zowel kinderen als hun ouders zodat ze zich zelfstandig verder kunnen ontplooien. Ook het permanent vormen van professionelen die met kinderen en hun ouders werken zien we als een bron van zelfontplooiing, zowel voor zichzelf als voor de kinderen en ouders waarmee hij of zij dagdagelijks werkt.
RESPECT: Voor ons bestaat respect erin een kind, hoe klein ook, te erkennen als volwaardig mens. Uiteraard zien we kinderen niet als mini volwassenen, wel als mensen met een eigen rijke innerlijke gevoelswereld, een eigen verlangen, hoe klein ze ook zijn, waar rekening mee gehouden moet worden. Elke persoon en organisatie waarmee we samenwerken wordt gerespecteerd in zijn eigenheid en zijn verlangen om te groeien.
VEILIGHEID: Het einddoel van OU-KI is streven naar een voldoende veilige hechting tussen kind en ouder(figuur). Veiligheid betekent zowel voldoende nabijheid, voldoende grenzen en respect en vertrouwen. Enerzijds gaat het over vertrouwen tussen ouders en kinderen, anderzijds over vertrouwen in de medewerkers die door OU-KI zijn gevormd. Wij vinden het uiterst belangrijk om omzichtig met vertrouwelijke informatie om te springen en veel aandacht te besteden aan de manier waarop kinderen en hun ouders worden onthaald. Veiligheid betekent ook dat professionelen erkend worden in hun job en vanuit hun eigenheid samen ontplooien en verder vertrouwen krijgen in hun eigen kracht in het dagdagelijks werk met ouders en kinderen.
ONDERBOUWD: OU-KI vzw werkt niet in het luchtledige. We hechten het grootste belang aan opleiding enerzijds en supervisie anderzijds. Onze hele visie is gebaseerd op het levenswerk van Françoise Dolto, een Franse kinderarts en analytica, en op de hechtingstheorie van Bowlby. Onze medewerkers zijn in beide theorieën gevormd en worden permanent bevraagd in wat ze doen. Van partners met wie we samenwerken wordt hetzelfde verwacht: ook zij worden gevormd en zijn verplicht om op regelmatige basis met een van onze medewerkers te reflecteren over het werk dat ze verrichten. Deze samenkomsten noemen we supervisie.

OUKI VZW vogel

Leave a Reply

You must be logged into post a comment.