Statuten

OU-KI vzw
Ter Lo 96, 8310 Sint – Kruis

1. Traversier Marie-Thérèse, Ter Lo 96, 8310 Brugge
2. Luycx Jasmine, Kauwlei, 26, 2550 Kontich
3. Verhaeghe Tom, Vaddenhoek 91, 9700 Mullem
hebben besloten om over te gaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te Ter Lo 96, 8310 Brugge, met statuten zoals hierna vermeld.

I. Algemene bepalingen
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “OU-KI”, vereniging zonder winstoogmerk. De maatschappelijke zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brugge, Ter Lo 96, 8310 Brugge.

Artikel 2
De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen en ondersteunen van projecten die bijdragen tot het welzijn en de geestelijke gezondheid van ouders en kinderen en alle opvoedingsverantwoordelijken. Dit kunnen zowel preventieve als therapeutische projecten zijn, of andere activiteiten zoals vorming of het ontwikkelen van een methodiek. Deze opsomming is niet limitatief.

II. Leden
Artikel 3
De vereniging telt minstens drie leden, doch uitbreiding is mogelijk. Alle leden zijn stemgerechtigd. Met “lid” wordt in deze statuten uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. De stichtende leden van de vereniging zijn vermeld in de oorspronkelijke statuten zoals gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
Artikel 4
Om lid te worden van de vereniging moet de kandidaat of kandidate een schrijven richten aan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze zal de kandidatuur ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. Kandidaat-leden dienen akkoord te gaan met de doelstelling en de visie van de vereniging. Aan het lidmaatschap van de vereniging is geen lidgeld en evenmin enige vergoeding verbonden.
Artikel 5
Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging bij eenvoudig schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur. Uitsluiting van leden kan enkel door de algemene vergadering met tweederde meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

III. Organen van de vereniging
Artikel 6
De vereniging bestaat hoofdzakelijk uit de algemene vergadering en de raad van bestuur. Het is evenwel mogelijk commissies in het leven te roepen met welomschreven opdrachten.
Artikel 7
De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de vereniging en is samengesteld uit alle leden. Zij komt samen in gewone zitting in de maand maart van elk jaar, en in buitengewone zitting telkens de raad van bestuur het nodig acht of op schriftelijke vraag van 1/5 van de leden. De leden worden acht dagen op voorhand schriftelijk op de algemene vergadering uitgenodigd per fax, e-mail of gewone post. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of door de secretaris.
De uitnodiging bevat de agenda. De algemene vergadering kan ook punten behandelen die niet op de uitnodiging voorkomen, indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en iedereen akkoord gaat. Elk lid beschikt over één stem en kan hoogstens één ander lid bij volmacht vertegenwoordigen.
Om geldig te vergaderen moet op de algemene vergadering minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de wet een strenger quorum voorziet. Bij niet bereiken van dit quorum wordt een eventuele stemming verdaagd tot de volgende statutaire vergadering, welke met dezelfde agenda wordt bijeengeroepen. Deze beraadslaagt dan geldig, ongeacht het aantal aanwezigen.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij de statuten een bijzondere meerderheid opleggen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter of diens plaatsvervanger, zijnde het oudst benoemd aanwezig lid, beslissend.
Artikel 8
Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren in het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is:
– de goedkeuring van het jaarverslag;
– de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen;
– de aanvaarding en uitsluiting van de leden van de vereniging en de benoeming en afzetting van de leden van de raad van bestuur;
– de wijziging van de statuten;
– de ontbinding van de vereniging.
– De algemene vergadering is tevens wettelijk bevoegd voor de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een venootschap met een sociaal oogmerk en alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de secretaris of een bestuurder. De beslissingen worden binnen de maand ter kennis gebracht van de leden en bijgehouden in een daartoe bestemd register dat berust op de zetel. Naast de leden kunnen ook belanghebbende derden de besluiten van de algemene vergadering daar inzien.
Artikel 9
De raad van bestuur is het uitvoerend orgaan van de vereniging, en is samengesteld uit minstens twee leden. Ingeval de algemene vergadering uit slechts drie personen bestaat, mogen er maar twee bestuurders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering tijdens haar gewone zitting, bij gewone meerderheid van stemmen en dit voor onbepaalde duur. Ze oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, tenzij de algemene vergadering dit anders zou bepalen, en behoudens terugbetaling van de kosten gemaakt in het belang van de vereniging.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen.
Hoe kunnen zij ontslag nemen uit de functie van de raad van bestuur? Door dit schriftelijk te melden aan de raad van bestuur, of de raad van bestuur kan als college beslissen zijn of haar functie te beëindigen.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders, en kan slechts beslissen indien de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of diegene die hem vervangt, doorslaggevend. De raad van bestuur beraadslaagt dus als college.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon -of videoconferentie. De regels opgenomen zoals hierboven zijn van overeenkomstige toepassing. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 10
De raad van bestuur bestuurt de vereniging, voert de beslissingen van de algemene vergadering uit, roept de vergaderingen samen en organiseert ze. Zij maakt een jaarverslag op.
De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden met betrekking tot de vereniging, uitgezonderd van hetgeen door de wet en de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte door de handtekening van de voorzitter en van de secretaris of desgevallend van een ander bestuurslid.
Artikel 11
De voorzitter leidt de vergaderingen en zit deze voor. Bij belet wordt hij vervangen door het oudst benoemde bestuurslid. Bij staking van stemmen is zijn stem doorslaggevend. Hij zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur in samenwerking met de secretaris en de penningmeester. Hij brengt jaarlijks verslag uit aan de algemene vergadering over de activiteiten van het afgelopen jaar.
De secretaris stelt het verslag van elke vergadering op. Hij verstuurt de uitnodigingen, verzorgt de briefwisseling en houdt het archief op de zetel van de vereniging zorgvuldig bij.
De penningmeester zorgt voor de boekhouding, betaalt de rekeningen die door de voorzitter zijn goedgekeurd en stelt de jaarrekeningen op.
Artikel 12
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering of door vrijwillig ontslag dat schriftelijk gemeld moet worden aan de raad van bestuur. Dit ontslag kan echter maar ingaan als daardoor het strikte minimum aantal bestuurders niet onder het statutaire minimum is gedaald, zo niet moet de bestuurder wachten tot er een vervanger is aangesteld binnen een redelijke termijn.

IV. Middelen
Artikel 13
De inkomsten van de vereniging bestaan uit giften, schenkingen, legaten, opbrengsten van feesten enzovoort.

V. Ontbinding, vereffening
Artikel 14
De ontbinding van de vereniging mag worden uitgesproken onder dezelfde voorwaarden als deze voorzien voor een doelwijziging, en dit tijdens een algemene vergadering die speciaal met het oog hierop wordt bijeengeroepen.
De vereffening wordt doorgevoerd door de raad van bestuur in functie, tenzij door de algemene vergadering vereffenaars worden aangeduid.
Het eventueel saldo zal integraal toekomen aan een of meerdere sociale instellingen uit het gerechtelijk arrondissement Brugge.

VI. Wijziging statuten
Artikel 15
Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Mullem, 1 maart 2013

Jasmine Luycx, Tom Verhaeghe Marie-Thérèse Traversier

OUKI VZW vogel

Comments are closed.